Zadzwoń do nas +48 601 555 958      Carre Blanc Polska - KONTAKT OFERTA BIZNESOWA ZESTAWY PREZENTOWE

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.pl.carreblanc.com umożliwia składanie zamówień na produkty marki Carre Blanc Paris (dalej: jako Produkty), znajdujące się w ofercie sklepu internetowego marki. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.pl.carreblanc.com 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok.

2. Właścicielem sklepu internetowego www.pl.carreblanc.com oferującego tekstylia domowe marki Carré Blanc, jest spółka Carreblanc Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Skibowej 12 w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS: 0000447976, NIP: 7822556916, REGON: 302337020, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej jako: Sprzedający).

3. Dane kontaktowe:
a) adres pocztowy:
Carreblanc Polska Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 49
61-846 Poznań

b) adres poczty elektronicznej:
sklep@pl.carreblanc.com

c) numer telefonu do sklepu:
+48 601 555 958 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

4. Przedmiotami zamówień są Produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.pl.carreblanc.com w chwili składania zamówienia. Przy składaniu zamówień obowiązująca jest cena Produktów wskazana w ww. ofercie w momencie przesłania formularza zamówienia do Sprzedającego.

5. Ceny wszystkich Produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, oryginalne i zgodne z opisem umieszczonym w ofercie, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

7. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.pl.carreblanc.com. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje zwrotną wiadomość e-mail z informacją o jego przyjęciu i z prośbą o potwierdzenie. Po potwierdzeniu zamówienia przez Zamawiającego otrzyma on od Sprzedającego pisemne potwierdzenie zawarcia umowy (w formie elektronicznej), stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot zamówienia i jego cenę, a także zawierające następujące dane: dane przedsiębiorstwa, adres dostawy, sposób i koszty dostawy, sposób i koszt zapłaty, opis produktu, cenę towaru, cenę łącznego zamówienia, informacje o rękojmi oraz gwarancji, a także załącznik ze wzorem odstąpienia od umowy.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (przesyłki za pobraniem) – gdy Sprzedający otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia,

b) w przypadku zamówień płatnych z góry przelewem – w chwili dotarcia przelewu kwoty, na którą opiewa zamówienie (wraz z kosztami przesyłki) na rachunek bankowy przedstawiony Zamawiającemu przy składaniu danego zamówienia.

9. Zamówienia na produkty dostępne w ofercie sklepu realizowane są w przeciągu 3 dni roboczych. Produkty widoczne w ofercie sklepu, ale w danej chwili niedostępne mogą zostać dostarczone na specjalne zamówienie – czas realizacji zamówień specjalnych wynosi do 4 tygodni.

10. Zamawiający będący konsumentem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki ma prawo poinformować Sprzedającego w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail: sklep@pl.carreblanc.com, pisemnie na adres siedziby Sprzedającego określonym w pkt 2 powyżej o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu lub Produktów, bez podania przyczyn. Zwrot Produktu lub Produktów, których dotyczy odstąpienie powinien zostać dokonany przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu (lub jego wysyłki do Sprzedającego). Zwrot Produktu lub Produktów może zostać dokonany poprzez ich przesłanie w określonym powyżej terminie na adres: Sklep Carre Blanc Polska ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

11. Płatności za zamówienia można dokonywać przelewem tradycyjnym, płatnościami internetowymi/szybkimi przelewami, których operatorem jest PayU SA oraz gotówką, przy odbiorze (w przypadku wyboru opcji: wysyłka za pobraniem). Dane niezbędne do dokonania zapłaty w przypadku wyboru opcji płatności przed odbiorem zostaną przedstawione Zamawiającemu przy potwierdzeniu jego zamówienia.

12. Produkt, co do którego Kupujący odstąpił od umowy sprzedaży nie może mieć śladów użytkowania i nie może być uszkodzony. W przypadku wykrycia śladów użytkowania lub uszkodzeń w Produkcie, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu, Sprzedający jest uprawniony do odmowy jego przyjęcia i zakwestionowania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu.

13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, koszt przesyłki zwrotnej Produktu lub Produktów do Sprzedającego ponosi Zamawiający. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z pkt 10 powyżej oraz wykrycia przez Sprzedającego śladów użytkowania lub zniszczenia odesłanego do niego Produktu lub Produktów, koszty związane z brakiem zasadności odstąpienia ponosi Zamawiający.

14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami pkt. 10-12 powyżej, wpłacona przez Zamawiającego kwota tytułem ceny oraz dostawy do niego zamówionego i następnie zwróconego Produktu lub Produktów zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w jego oświadczeniu od odstąpieniu lub na rachunek, z którego nastąpiła wpłata w przypadku braku wskazania innego rachunku. Zwrot kwot, o których mowa w zdaniu powyżej następuje w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego informacji o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do chwili otrzymania zamówionej pozycji z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania.

15. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać zamówione produkty bez wad. Jeżeli Produkt lub Produkty zamówione przez Zamawiającego będącego konsumentem są niezgodne z umową sprzedaży, może on zdecydować czy woli obniżenie jego ceny czy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Zamawiający może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji. Informacja o niezgodności Produktu z umową powinna zostać przedstawiona Sprzedającemu niezwłocznie, poprzez wiadomość na adres e-mail: sklep@pl.carreblanc.com lub pisemne oświadczenie przesłane na adres siedziby Sprzedającego wraz z podaniem swoich danym kontaktowych. W związku z charakterem oferowanych przez Sprzedającego Produktów (osobisty charakter użytkowy) oraz z uwagi na brak zaplecza technicznego Sprzedającego, informuje on, iż w razie wykrycia ich niezgodności z umową nie jest możliwa ich ewentualna naprawa, a jedynie wskazana powyżej wymiana na Produkty nowe, zgodne z umową sprzedaży.

16. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

17. W przypadku braku możliwości dokonania wymiany Produktu na nowy, o czym Zamawiający zostanie poinformowany, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny (odpowiednio do wykrytej w Produkcie niezgodności) albo odstąpić od umowy sprzedaży tego Produktu, pod warunkiem jednak, iż niezgodność Produktu z umową była istotna. W takim wypadku różnica w cenie (kwota obniżki) lub wartość Produktu w razie odstąpienia od umowy zostanie przekazana Kupującemu na rachunek bankowy przez niego wskazany.

18. Na żądanie Zamawiającego będącego konsumentem, Sprzedający wystawi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające jego oznaczenie wraz z adresem, datę sprzedaży oraz określenie zakupionych Produktów, ich ilości i ceny.

19. Wszelkie użyte na stronie www.pl.carreblanc.com znaki towarowe, nazwy produktów, zdjęcia oraz opisy zostały użyte w celu informacyjnym, są wyłączną własnością marki Carre Blanc Paris lub Carreblanc Polska sp. z o.o. i nie mogą podlegać powielaniu lub publikacji bez zgody podmiotów uprawnionych (z zastrzeżeniem udostępnionej odwiedzającym ww. stronę internetową możliwości publikacji interesujących ich Produktów za pośrednictwem portalu Facebook).

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

21. Załącznikiem do Regulaminu są: wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik numer 1.

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy i pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 


CARRE BLANC POLSKA

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się o nowościach i promocjach jako pierwszy.